ОбУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Корница бе одобрено за включване в проекта BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са: