Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

 

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

 

 

Информация за изпълнение на бюджета
Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2022/23 година

 График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок на учебната 2022/23 година

 
График за консултиране през II учебен срок на учебната 2022/23 година

 График за консулации на учителите по учебни предмети за II учебен срок на учебната 2022/23 година

 Етичен кодекс на общността

 Правила за вътрешно подаване на сигнали

 
Годишен план на училището за учебната 2022/23 година

 

 

 

 

Дневен режим на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 

 

 

Мерки за повишване качеството на образованието в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 

 

 

Правилник за дейността на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 

 


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2021/22 - 2024/25 учебна година

 

 

 

 

Програма за превенции на ранното напускане на училище в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 

 

 

Стратегия за развитие на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за периода 2020/21 - 2023/24 учебна година

 

 

 

 

Училищни учебни планове в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2022/23 година

 

 


Форма на обучение в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2022/23 година

 
План за безопасност на движението по пътищата


 


Анализ на резултатите от НВО 7 клас Математика

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 4 клас Математика

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 7 клас БЕЛ

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 4 клас БЕЛ